kmbro สสจ.บุรีรัมย์ 

เว็บไซต์จัดการความรู้ด้านสารสนเทศ 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

...


บริการสารสนเทศ

แบ่งตามประเภทต่างๆ

datacenter

 Untitled Document
ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานไอที และระบบข้อมูลประจำปี 57 เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
หมวดทั่วไป > ข่าวแจ้งเพื่อทราบ 

  ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานไอที และระบบข้อมูลประจำปี 57 เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

แนวทางการดำเนินงานไอที ปี 2557

1. การจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้ม มี 2 กรณี ดังนี้
1.1 กรณี จัดส่งข้อมูล เพื่อรองรับการจัดสรรเงิน จาก สปสช. สำหรับ รพ. และ Cup Split ทุกแห่งจัดส่งเองให้ สปสช. ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน วันที่ 30 ของเดือนถัดไป ส่วน รพ.สต.และ ศสม.ทุกแห่ง ให้จัดส่งผ่าน สสจ. โดยส่งให้ สสจ.ภายในไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
1.2 กรณีจัดส่งข้อมูล เพื่อรองรับการจัดสรรเงิน แพทย์แผนไทย ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง (รพ. Cup split รพ.สต. ศสม.) ส่งเข้า PROVIS ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2. การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
2.1 เนื่องจากเขตนครชัยบุรินทร์ ใช้ข้อมูลจาก 43 แฟ้มและข้อมูลจาก Data Center ในการจัดสรรเงิน P4PP จึงขอให้ทุกแห่ง ส่งข้อมูลเข้า Data Center และ HDC ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2.2 เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข ต้องการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 43 แฟ้ม เพื่อการออกรายงานระดับกระทรวงให้ถูกต้อง จึงขอให้ทุกแห่งตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ได้ที่ 203.157.162.18/brhdc โดยใช้ Username และ password ตามที่สมัครไว้ใน webmanager และ สสจ.บุรีรัมย์ จะใช้ผลการตรวจสอบนี้ ในการประเมินงานด้านไอทีประจำปี 2557 ในเรื่อง ความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
3. การจัดส่ง Synchronize ข้อมูล
3.1 เนื่องจากเขตนครชัยบุรินทร์ ใช้ข้อมูลจาก Data Center ในการจัดสรรเงิน P4PP และ สสจ.บุรีรัมย์ ใช้ในการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวง ตัวชี้วัดจังหวัด และรายงานตามความต้องการของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ทุกแห่ง ส่งข้อมูลด้วยการ Synchronize เข้า Data Center ทุกวัน และล่าช้าได้ไม่เกิน 7 วัน กรณีมีปัญหาขอให้แจ้งจังหวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป
4. แนวทางการนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อความถูกต้องระบบ MIS
4.1 ขอให้เพิ่ม ประเภทชมรม ชมรม TO BE NUMBER ONE” ในตาราง club_std ดังนี้
Club_std_id : Club_std_name
21 : ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
22 : ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ทั้งนี้ กรณีที่มีชมรม TO BE NUMBER ONE อยู่แล้ว ขอให้เปลี่ยนจากรหัสเดิม เป็นรหัส 21 และเปลี่ยนชื่อตามรหัสดังกล่าว หากทำไม่เป็น ขอให้รอทีม admin พาทำในการอบรมนักจัดการข้อมูล และขอให้เอาคนที่เป็นสมาชิกเข้าชมรมให้ครบถ้วน ภายในไม่เกิน 30 มกราคม 2557
4.2 เนื่องจาก P4PP กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยซึมเศร้า จึงขอให้ทุก CUP ทำความตกลงกันในเรื่องช่องทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยซึมเศร้า ที่มีรหัสการวินิจฉัย F32, F321, F322, F323, F328, F329, F330, F334, F338, F339, F341, F380, F381, F388, F39 จาก รพ. ให้ รพ.สต.ทำการเยี่ยมบ้าน

4.3 การนับเป้าหมาย และผลงาน ตามเกณฑ์ P4PP งานฝากครรภ์ เด็กนักเรียน โภชนาการ และ EPI ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี จะเน้นเป้าหมายและผลงาน ตามบัญชี 2-5 จึงขอให้ทำการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ทำการบันทึกข้อมูลโดยใช้รหัสและชื่อผู้ให้บริการ ที่เป็นรหัสของ นสค. และบันทึกข้อมูลโดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านหรือการให้บริการในชุมชนให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากจะเริ่มทำการตรวจสอบวันที่ให้บริการ กับวันที่บันทึกข้อมูลว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
4.4 เนื่องจาก QOF กำหนดให้มีการคัดกรอง Blinding cataract ในผู้สูงอายุ จึงขอให้ รพ. และรพ.สต.ทุกแห่ง ทำการคัดกรองด้วย E-chart แล้วบันทึกข้อมูลใน One stop service หรือเมนูผู้ป่วยนอก แท็บตรวจสายตา ในช่องระดับสายตาข้างซ้าย และขวา ดังตัวอย่าง

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ชึ้นไป ขแให้ทุกแห่งคัดกรองด้วย pinhold  และบันทึกให้ครบถ้วนด้วย ส่วนที่ผ่านมาจะนับแค่ว่ามีการคัดกรองด้วย va หรือป่าวเท่านั้น

 
เอกสารแนบ :                  
เขียนโดย : admin วันที่เขียน 2014-01-22 21:39:21
แสดงความคิดเห็น

รายละเอียด :
ชื่อ :
code : kmbro ใส่ code ให้ถูกต้องครับ