kpi all59 Untitled Document
 kpi all59

Random Performance

 •  hdc
  3. เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปี 2560)

  Random Performance

 •  hdc
  อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วย COPD น้อยกว่า 130 ต่อ 100,000ประชากรกลางปี

 •  เข้าใช้งาน wm manager 10 อันดับแรก

  หน่วยงาน ชื่อผู้ใช้ จำนวน(ครั้ง)
  02977 thepparat.po 3,144
  02979 alettuce.po 2,847
  02884 wiwatchai.sr 2,792
  02919 tom.sa 2,367
  02984 adisak.ye 2,020
  02912 chat.wa 2,011
  02882 amnart.se 1,957
  02908 suwannee.ki 1,874
  02891 koktal.kt 1,868
  03047 wichit.sa 1,838