kpi all59 Untitled Document
 kpi_all59
 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 32 ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ : cup/cup sprit : หน่วยบริการ :
รายอำเภอ : ราย สสอ. ดูข้อมูลย้อนหลัง(สำหรับkeyinและพัฒนาการเด็ก):
    =ประมวลผลหลัก =กระบวนการประมวลผลถูกต้อง  หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ Keyin จะแสดง เป้าหมายและผลงาน เฉพาะในเดือนปัจจุบันนี้
ที่ template SQL Approved ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ผู้รายงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน %
1 - 1.อัตราส่วนการตายมารดา(ไม่เกิน 15ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) รพ. <= 15
0
1.1 - 1.1 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์(ตรวจครั้งที่๑)   > 0
0
0
2 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)   >= 85
0
0
 
0
0
2.1 - 2.1 เด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ (pp special 1B260,1B261,1B262)  เป้าหมาย ผลงาน  2560   >= 85
49,611
6,201
12.50
- 2.1 เด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ (pp special 1B260,1B261,1B262) เป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 2560   >= 85
3,858
0
0.00
2.2 - 2.2 เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ            
สสจ.  
917
95.20
2.3 - 2.3 เด็ก 0- 5 ปี รูปร่างดีสมวัย   >= 85
0
0
2.4 - เด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ (pp special 1B260,1B261,1B262) ช่วงรณรงค์ 4 -8 กค.59   >= 0
0
0
3 3. เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปี 2560)   <= 10
0
0
 
0
0
3.1 3.1 เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ภาคเรียนที่ 1ปี59 พค. - กย.   <=10
0
0
 
0
0
3.2 3.2 เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ภาคเรียนที่ 2 ปี 58พย. - มีค.   <=10
0
0
 
0
0
4 4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน) สสจ. <= 6.5
0
 
0
0
 
0
0
5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ภายในปี 2561)   <=50
0
0
 
0
0
6 - 6. ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 – 19 ปี (ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง (BSS) ในปี 2558) อำเภอ <13
0
7 7. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากร แสนคน ในปีงบประมาณ 2559) script เขต9   <=16
0
0
สสจ.
0
8 8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลง ร้อยละ 10 ภายในปี 2562)   <=10
0
0
 
0
0
9 9. ร้อยละของผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนิน กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (<=15)   <=15
0
0
 
0
0
10 - 10. ร้อยละของอ าเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) อำเภอ >=85
0
11 - 11. ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ร้อยละ 70) อำเภอ >=70
0
12 12. การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (ร้อยละ 50)   <=50
0
0
13 - 13. ร้อยละของอำเภอที่สามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของ พื้นที่ได้ (ร้อยละ 50) อำเภอ >=50
0
14 - 14. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ (ระดับ 5) สสจ.
0
15 - 15. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate) (ร้อยละ 92 ) สสจ. >=92
0
16 - 16. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็งและบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องที่สำคัญ สสจ.
0
17 - 17. ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงและ สุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป สสจ. >=50
0
18 - 18. ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 70) สสจ. >=70
0
19 - 19. ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุม ปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10) รพ. <=10
0
20 - 20. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ร้อยละ 20) รพ. >=20
0
21 - 21. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ.ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน เฉพาะหลักฐาน จังหวัด >=20
0