ตัวชี้วัดสำคัญในการควบคุมกำกับ นิเทศและติดตามประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด กลุ่มงาน นน. ประเภท KPI Download File
ข้อที่ ชื่อตัวชี้วัด E M word pdf
    - ปก
    - คำนำ
    - ใบแทรก1
    - ใบแทรก2
1 การเสริมสร้างระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งสู่วัฒนธรรมสุขภาพที่ยั่งยืน
  1 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน กลุ่มงานควบคุมโรค 4 E  
  2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานลดภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มงานควบคุมโรค 8 E  
  2.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
ระดับความสำเร็จของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
กลุ่มงานควบคุมโรค [2] [E]  
  2.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและอัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยคามดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน กลุ่มงานควบคุมโรค [2] [E]  
  2.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ่มงานควบคุมโรค [1] [E]  
  2.4 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ระดับความสำเร็จของอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
กลุ่มงานควบคุมโรค [1] [E]  
  2.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) กลุ่มงานควบคุมโรค [1] [E]  
  2.6 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/ 1.73m2/yr กลุ่มงานควบคุมโรค [1] [E]  
  3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานมะเร็งตับและท่อน้ำดี กลุ่มงานควบคุมโรค 2 E  
  3.1 ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีี กลุ่มงานควบคุมโรค     M
  3.2 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ กลุ่มงานควบคุมโรค     M
  4 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
อัตราการรักษาวัณโรค (Cure rate TB/MDR TB)
กลุ่มงานควบคุมโรค 5 E  
  5 ร้อยละของตำบลที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone) กลุ่มงานควบคุมโรค 2 E  
  6 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี และบุคลากรสาธารณสุขมีค่าดัชนีมวลกายปกติ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 3 E  
  7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเด็ก 0-5 ปี ให้มีสติปัญญาดี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 3 E  
  7.1 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     [M]
  7.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ [3] [E]  
  8 ระดับความสำเร็จของการลดอัตราการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม     M
  8.1 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนโครงการสามปีสามล้านคนมีการเลิกสูบบุหรี่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม     [M]
  8.2 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เลิกดื่มสุรา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม     [M]
  9 ร้อยละของตำบลที่มีการจัดการปัญาหาสุขภาพในชุมชน กลุ่มงานควบคุมโรค 4 E  
  9.1 ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ HI<10 และ CI=0 กลุ่มงานควบคุมโรค [1] [E]  
  9.2 ร้อยละของตำบลอนามัย สวล ระดับดี ขึ้นไป กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม [1] [E]  
  9.3 ร้อยละของตำบลที่มีการจัดการยาในชุมชน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค [2] [E]  
  10 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2 E  
  11 ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  12 อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ระดับความสำเร็จของกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดอัตราตายมารดาและทารก
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  13 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  14 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  15 ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  16 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2 E  
  17 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  18 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ระดับความสำเร็จของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2 E  
  19 ร้อยละของ Healthy Ageing
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน Healthy Ageing
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  20 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 6 E  
  21 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 3 E  
  22 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก กลุ่มงานควบคุมโรค   M  
  23 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี กลุ่มงานควบคุมโรค 2 E  
  24 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   M  
  25 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   M  
  26 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 1 E  
  27 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 E  
  28 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   M  
2 การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม และสร้างสรรค์ระบบบริการสุขภาพทุกระดับบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
  29 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีมาตรฐาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 10 E  
  29.1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
ร้อยละของทีม PCC มีมาตรฐาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ [2.5] [E]  
  29.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ [3.75] [E]  
  29.3 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ [3.75] [E]  
  30 อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ OPD IPD
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ   M  
  31 อัตราการครองเตียงของ รพ.บุรีรัมย์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  32 อัตราผู้ป่วย Walk in เข้ารพศ. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  33 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2 E  
  33.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบริการ 5 สาขาหลัก
ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการพัฒนาได้ตามศักยภาพที่กำหนด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ [1] [E]  
  33.2 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยในที่มีค่า RW < 0.5 ของ รพช. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ [1] [E]  
  33.3 ร้อยละของการส่งผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจออกนอกเขตสุขภาพลดลง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  34 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 4 E  
  34.1 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   [M]  
  35 อัตราตายทารกแรกเกิด
อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  36 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  37 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ระดับความสำเร็จของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2 E  
  38 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  39 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   M  
  40 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  41 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  42 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ กลุ่มงานควบคุมโรค   M  
  43 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับแรกได้รับการรักษาภายในเวลาที่กำหนด
กลุ่มงานควบคุมโรค   M  
  44 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
ระดับความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ   M  
  45 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ   M  
  46 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   M  
  47 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  48 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  49 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) กลุ่มงานควบคุมโรค 3 E  
  50 จำนวนเมืองสมุนไพร
ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเมืองสมุนไพร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   M  
  51 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก( 1 เดือน - 5 ปี) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  52 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  53 ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า 37สัปดาห์) ลงร้อยละ 10จากปีงบประมาณก่อน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  54 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   M  
  55 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   M  
  56 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ.ที่สูงขึ้นโดยใช้ Robson ten group classification กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
3 การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้มีศักยภาพ และมีความสุข
  57 ร้อยละของอำเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 E  
  58 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 E  
  59 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2 E  
  60 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 E  
  61 2) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 E  
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
  62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ITA
กลุ่มงานนิติการ 3 E  
  63 จำนวนหน่วยบริการที่มีต้นทุนต่ำติด 1 ใน10 ของกลุ่ม
ระดับความสำเร็จของต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ยของหน่วยบริการไม่เกิน ๑๐ ลำดับของประเทศไทย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ   M  
  64 ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 4 E  
  64.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ [2] [E]  
  64.2 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย/R2R/CQI ด้านสุขภาพที่หน่วยงานเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย/R2R/CQI ด้านสุขภาพที่หน่วยงานเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ [2] [E]  
  65 ร้อยละของครอบครัวกลุ่มผู้ป่วย NCD ที่มีการใช้งาน Application
ระดับความสำเร็จของการใช้งาน Application เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน CD NCD และการส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  66 ร้อยละของอำเภอที่มีความพร้อมสำหรับการประชุมผ่านระบบ Conference และการใช้งานเพื่อลดการประชุม ประเมิน ประกวด
ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีความพร้อมสำหรับการประชุมผ่านระบบ Conference และการใช้งานเพื่อลดการประชุม ประเมิน ประกวด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   M  
  67 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   M  
  68 ระดับความสำเร็จองหน่วยงานที่มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   M  
  69 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการที่มีการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 3 E  
  69.1 ระดับวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ (โรงพยาบาล) กลุ่มงานประกันสุขภาพ   [M]  
  70 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดควบคุมกำกับงาน (Monitor) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 7 E